AVG-VERKLARING

AVG-VERKLARING

Rekenmaatje BV, gevestigd aan Nesweg 27, 1794 GC te Oosterend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rekenmaatje
Nesweg 27
1794 GC  Oosterend
06-50528719
www.rekenmaatje.nl

Mevrouw mr. A.C.B.G. van der Vis is de Functionaris Gegevensbescherming van Rekenmaatje. Zij is te bereiken via info@rekenmaatje.nl of via 06-50528719.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rekenmaatje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer
- Inkomensgegevens
- Overige persoonsgegevens die actief door jou worden verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Rekenmaatje verwerkt de onderstaande bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Rekenmaatje verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening
- Om, op jouw verzoek, onze diensten te kunnen leveren
- Rekenmaatje verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rekenmaatje neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Met geautomatiseerde besluitvorming wordt gedoeld op besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rekenmaatje) tussen zit.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens
Rekenmaatje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van de Belastingdienst en deze bedraagt minimaal zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rekenmaatje verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Daarmee zorgen we ervoor dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens minimaal op hetzelfde niveau zijn als bij onze organisatie. Rekenmaatje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Rekenmaatje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Rekenmaatje. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou, iemand anders of een door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of je bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@rekenmaatje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Rekenmaatje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens
Rekenmaatje neemt de bescherming van je gegevens uitermate serieus. We hebben passende maatregelen ingesteld om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed zijn beveiligd, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rekenmaatje.nl of 06-50528718.